กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ธนวุฒิ คำประเทือง
อาจารย์ ธนวุฒิ คำประเทืองตำแหน่ง : : ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ธนวุฒิ คำประเทือง
อาจารย์ ธนวุฒิ คำประเทืองตำแหน่ง : : ประธานหลักสูตร
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ วท.บ. กิจกรรมบำบัด THANAWUT_RMU@HOTMAIL.CO.TH (081) 544-7448

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
DODT. Doctor of organization development and transformation กศ.ม. การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสถิติปัญญา) ค.บ. คหกรรมศาสตร์ NAK25009@GMAIL.COM (089) 419-5368

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา บุรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา บุรีรัตน์ตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา บุรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา บุรีรัตน์ตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย KANYA.B@RMU.AC.TH (809) 944-3137

อาจารย์ ศิรินทร ทาสีทอง
อาจารย์ ศิรินทร ทาสีทองตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ศิรินทร ทาสีทอง
อาจารย์ ศิรินทร ทาสีทองตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสถิติปัญญา) กศม. การศึกษาพิเศษ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา UNION.U@HOTMAIL.COM (082) 642-7527

อาจารย์จำรัส  สุขแป
อาจารย์จำรัส สุขแปตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์จำรัส  สุขแป
อาจารย์จำรัส สุขแปตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พธ.บ.(บาลี-สันสกฤต), ศศ.ม.(สันสกฤต) chamrat14@hotmail.com 202

อาจารย์วินัย  แสงกล้า
อาจารย์วินัย แสงกล้าตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์วินัย  แสงกล้า
อาจารย์วินัย แสงกล้าตำแหน่ง : : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) vinaiyaso@hotmail.com 202

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยมตำแหน่ง : : อาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยมตำแหน่ง : : อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปร.ด. การบริหารการพัฒนา (การบริหารการศึกษา) กศ.ม. การศึกษาพิเศษ (เน้นสาขาเด็กที่มีความบกพร่องทางสถิติปัญญา) พย.บ. พยาบาลศาสตร์ PRAPATSORN_TY@HOTMAIL.COM (081) 546-3660

อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ ฉายจรุง
อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ ฉายจรุงตำแหน่ง : : อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ ฉายจรุง
อาจารย์ ดร.เทอดเกียรติ ฉายจรุงตำแหน่ง : : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ ศิลปศาสตร์มหาบัญฑิต วิทยาการฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ แขนงวิชาการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศึกษาศาสตร์บัญฑิต บริหารการศึกษา TERKIAT_C@HOTMAIL.COM (064) 363-9551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่องตำแหน่ง : : อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่องตำแหน่ง : : อาจารย์ประจำหลักสูตร
M Spec Ed. Special Education กศ.บ. สุขศึกษา TTHAMMANOON@RMU.AC.T (064) 905-8202

Flex

สถานที่ - อาคาร 1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล - edurmu@rmu.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชม

006096
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
18
17
192
5752
379
560
6096
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU