สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

         ปี พ.ศ. 2536 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏมหาสารคาม ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกและโท การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 

          ปี พ.ศ. 2537 เริ่มเปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกและโท การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รุ่นที่ 1 จำนวน 37 คน และเปิดสอนวิชาโทการศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 คน

          ปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ และได้สร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (อาคาร 11) ขึ้น เพื่อบริการวิชาการทางการศึกษาพิเศษให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น  เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว และเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริการฟื้นฟุสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

          สาขาวิชาการศึกษาพิเศษได้ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาพิเศษเพื่อบริการสังคม จนถึงปีการศึกษา  2555  รวมนักศึกษาทั้งหมด  14  รุ่น  และปีการศึกษา  2556  สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรเอกคู่ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2562  สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรเอกคู่ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) โดยจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563   

Flex

สถานที่ - อาคาร 1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล - edurmu@rmu.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชม

006095
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
17
17
191
5752
378
560
6095
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU