อัตลักษณ์หลักสูตร

Image

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ชุมชน พัฒนาบุคคลพิการ

ปรัชญา

บัณฑิต/ บุคลากรการศึกษาพิเศษ มีคุณธรรม นำความรู้พัฒนาบุคคลพิการในชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

ศูนย์/ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ผลิตบัณฑิตพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมเป็นผู้นำ ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษต่อชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์

รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูการศึกษาพิเศษ

ค่านิยม

บ่มเพาะคุณธรรม  นำปัญญา ใฝ่หาความรู้  พัฒนาสู่ชุมชน

สีประจำสาขา

สีม่วง

พันธกิจ

1. จัดระบบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของสังคม
3. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูการศึกษาพิเศษให้มีคุณธรรมนำความรู้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
4. ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชนและสังคม
5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษในชุมชนและสังคม

Flex

สถานที่ - อาคาร 1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล - edurmu@rmu.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชม

006106
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
28
17
202
5752
389
560
6106
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU