แผนการเรียน

คณะ : ครุศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
หลักสูตร : การศึกษาพิเศษและภาษาไทย
สาขาวิชา : 633110241-การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

แผนการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย
(หลักสูตร 4 ปี)

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1097101

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

1097102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

1099101

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 (วิชาเอกภาษาไทย)

1010101

การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย

3(2-2-5)

1010102

แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026101

ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ

3(2-2-5)

1026102

จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

21

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1097103

พลเมืองที่เข้มแข็ง

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

1099103

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

1099104

การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

1099102

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกภาษาไทย)

1010106

หลักภาษาไทย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026103         

สุขอนามัยและสวัสดิศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเสรี

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

42

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกภาษาไทย)

1010104

การอ่านคิดพัฒนาชีวิต

3(2-2-5)

1010105

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026104         

การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

51

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1097201

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

109202

การคิดเชิงเหตุผล

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

1099201

วิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

1099202

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกภาษาไทย)

1010202

พัฒนาการของภาษาไทย

3(2-2-5)

1010203

พัฒนาการของวรรณคดีไทย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026201

การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

72

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1097203

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

109203

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

1099204

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

1099205

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  

1(50)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกภาษาไทย)

1010205

ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย

3(2-2-5)

1010207

วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

3(2-2-5)

1010208

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026203

เทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

22

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

94

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026202

ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

3(2-2-5)

1026204

ภาษามือเบื้องต้น

3(2-2-5)

1026205

กีฬา นันทนาการและศาสตร์ทางเลือกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

103

 

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1097301

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3(2-2-5)

 

10973012

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู)

1099301

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

3(2-2-5)

1099302

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  

1(50)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกภาษาไทย)

1010303

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

3(2-2-5)

1010304

การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026301

การพัฒนาการพูด ภาษาและการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเสรี

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

22

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

125

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1097303

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

 

1097304

สุนทรียะ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกภาษาไทย)

1010305

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

3(2-2-5)

1026306

โครงงานและสัมมนาภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกการศึกษาพิเศษ)

1026305

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิเศษโดยชุมชน

3(2-2-5)

1026302

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

1026303

การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ

3(2-2-5)

1026304

วิจัยทางภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

24

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

149

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1099401

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

5(250)

(วิชาชีพครู)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

5

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

154

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู)

1099403

ครุนิพนธ์ 

1(50)

1099402

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

5(250)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

6

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

160

 

 

Flex

สถานที่ - อาคาร 1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล - edurmu@rmu.ac.th
 

จำนวนผู้เข้าชม

006100
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
17
196
5752
383
560
6100
COPYRIGHT 2019 - 2020 TEACHER'S HOME - FACULTY OF EDUCATION RMU